Opzet van verslaggeving


Sinds 2012 rapporteert Argenta over zijn duurzame activiteiten via het activiteiten- en duurzaamheidsverslag en bovendien steeds meer verweven met de traditionele topics van het jaarverslag. Deze manier van rapporteren is in lijn met de filosofie van Argenta waarbij duurzaamheid als integraal onderdeel van de bank- en verzekeringsactiviteiten wordt aanzien. De duurzaamheidsrapportering is bestemd voor alle klanten, kantoor­houders, medewerkers, coöperatieve en familiale aandeelhouders, institutionele beleggers, toezicht­houders, maatschappelijke vertegenwoordigers en andere belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in de strategie en prestaties op het gebied van duurzaamheid van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep en alle onderliggende vennootschappen.

De rapportage omvat de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en werd opgesteld op basis van de meest recente rapporteringsstandaard van het GRI, zijnde de GRI Standards. De duurzaamheidsrapportering wordt ook gelinkt aan de duurzame ontwikkelings­doelstellingen van de Verenigde Naties (‘Sustainable Development Goals’ of ‘SDG’s’).

Inhoud en materialiteit

In het activiteiten- en duurzaamheids­verslag wordt gerapporteerd over duurzame topics die een materiële impact hebben op het beleid van Argenta. Deze topics werden al geïdentificeerd in 2012. Elke twee jaar organiseert Argenta een stakeholderbevraging om de verwachtingen rond duurzaamheid van klanten, prospecten, kantoorhouders, medewerkers, aandeelhouders en belangen­organisaties in kaart te brengen. De resultaten van deze bevragingen vormden telkens de basis voor een bijsturing van het duurzaamheids­actieplan. In 2022 zal een nieuwe stakeholderbevraging worden uitgevoerd. Er zal van deze update gebruik gemaakt worden om de materiële topics te evalueren en bij te sturen. De belangrijke pijlers van duurzaam­heid die in het activiteiten- en duurzaamheidsverslag van 2021 aan bod komen betreffen onze medewerkers, producten en diensten, maatschappij, ecologische impact, ethiek en integriteit.

Reikwijdte en grenzen

Het activiteiten- en duurzaamheids­verslag omvat de niet-financiële rapportering van de volledige Argenta Bank- en Verzekeringsgroep, inclusief de dochter­maatschappijen en het bijkantoor in Nederland, voor het boekjaar 2021 dat eindigde op 31 december 2021. Deze rapportering is verplicht door de implementatie van de richtlijn 2014/95/EU betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit in Belgische wetgeving op 03/09/2017 en ingevoerd in het WVV onder art. 3:6,§4 en 3:32,§2. De scope van het duurzaamheids­verslag 2021 bestaat aldus uit Argenta Bank- en Verzekerings­groep nv en de onderliggende vennootschappen (Argenta Spaarbank nv, met haar bijkantoor in Nederland, Argenta Asset Management sa, Argenta Assuranties). De zelfstandige kantoren worden hierbij niet opgenomen omdat ze onder de directe verantwoordelijkheid van zelfstandige kantoorhouders vallen. Niettemin worden ze aangemoedigd om de engagementen uit dit verslag te onderschrijven. Ze worden hierin ook ondersteund door Argenta. Er zijn geen substantiële wijzigingen met betrekking tot de reikwijdte en grenzen ten aanzien van de vorige verslaggeving. Het laatste activiteiten-en duurzaamheidsverslag van 2020 vind je hier:

Rapportering en Governance

De informatie werd verzameld bij de volgende directies binnen Argenta: Commerciële Marketing, Distributie, Distributie-ondersteuning, Strategische Marketing, IT, Financieel Management, Organisatie & Talent, Juridische zaken, Procurement & Facility Management, Compliance, Interne Audit, Thesaurie & Investment en de operationele directies. Ook de onderliggende vennootschappen en de bijkantoren in Nederland werden geconsulteerd waar nodig. De informatie, gebruikt voor de rapportering omtrent duurzaamheid binnen dit jaarverslag, werd opgevolgd door de duurzaamheids­manager, die rechtstreeks rapporteert aan de CEO. De CEO is ook verantwoordelijk voor het domein maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast is ook de raad van bestuur betrokken bij maat­schappelijk verantwoord onder­nemen en de rapportering daarover. De duurzaam­heids­­rapportering kwam aldus tot stand met de hulp van de verschillende business- en duurzaam­heids­verantwoordelijken van Argenta. Het verslag werd nagekeken door het senior management en goedgekeurd door het directiecomité. Op 29 maart 2022 werd het activiteiten- en duurzaamheidsverslag finaal goedgekeurd door de raad van bestuur.

Onafhankelijke attestatie


Deze rapportering werd voorzien van een attestatie door de onafhankelijke beroepsbeoefenaar KPMG Bedrijfs­revisoren. De attestatie betreft een beperkt nazicht van de geselecteerde informatie in lijn met de International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Herzien), 'Assurance­opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie'.

De geselecteerde informatie die werd nagekeken als voorwerp van deze attestatie met beperkte mate van zekerheid werd doorheen het Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 2021 aangeduid met het symbool A: