Raad van bestuur


De raad van bestuur bepaalt enerzijds (i) de strategie en de doelstellingen van de betrokken vennootschap, (ii) het risico­beleid, met inbegrip van de algemene risicotolerantie­limieten, (iii) de organisatie voor het verlenen of verrichten van beleggingsdiensten en -activiteiten en nevendiensten en (iv) het integriteitsbeleid. Anderzijds houdt de raad van bestuur toezicht op de activiteiten en beoordeelt hij regelmatig de doeltreffendheid van het governancesysteem. De raad van bestuur streeft ernaar om de vennoot­schap te besturen conform het principe van deugdelijk bestuur (corporate governance) met als doel om aan de hand van een geheel van regels en gedragingen de vennootschap behoorlijk te besturen en te controleren.

Deugdelijk bestuur behelst onder meer het vooropstellen van de doelstellingen van de vennootschap, het opzetten van een doeltreffend bestuur en interne controle, het onderkennen van en het passend rekening houden met de belangen van alle deelgenoten van de vennootschap en het voeren van het bedrijf in overeenstemming met de principes van een gezond en voorzichtig beleid, conform de wettelijke en reglementaire bepalingen. De raad van bestuur treedt op als collegiaal orgaan.

Adviserende comités van de raden van bestuur


  • Auditcomités en risicocomités
  • Remuneratiecomité en benoemingscomité
  • Groepstoezichtcomité

Directiecomité


Het directiecomité van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep bepaalt de krijtlijnen waarbinnen de verschillende groepsvennootschappen hun activiteiten en hun verantwoordelijkheden uitoefenen.

Bestuur duurzaamheid


Argenta scherpte in 2021 zijn governance op het vlak van duurzaamheid verder aan door de aanstelling van een Chief Sustainability Officer ('CSO') en door de inrichting van een groepsduurzaam­heidscomité en een investerings-exclusiecomité.

  • Groepsduurzaamheidscomité
  • Investeringsexclusiecomité

Diversiteit

Van de vijftien bestuurders die actief zijn binnen de Argenta Groep (over de verschillende raden van bestuur) zijn er zeven vrouwelijke bestuurders (47 %). Argenta voldoet daarmee aan zijn streefdoel om minstens 33 % vrouwelijke bestuurders te hebben.

Van de zes leden actief in het directiecomité van BVg, Aspa en/of Aras zijn er drie vrouwelijke leden (50 %). Argenta voldoet hdaarmee aan zijn streefdoel om steeds minstens 33 % vrouwe­lijke directieleden te hebben.

7

vrouwelijke bestuurders

(totaal 15 bestuurders)

0%

3

vrouwelijke directieleden

(totaal 6 directieleden)

0%