Klanten

Beleggen

Argenta hanteert een duidelijke visie en strategie in beleggen, in lijn met de Argenta-waarden.

Productaanbod

De focus van beleggen bij Argenta ligt voornamelijk op een eenvoudig maar volledig aanbod waarbij de klant belegt in een van de vijf kernfondsen in lijn met zijn risicoprofiel en behoeften.

Deze kernfondsen vertalen de duidelijke langetermijnvisie van Argenta Asset Management en zetten in op langetermijn­thema’s binnen een duurzaam kader. Klanten kunnen accenten toevoegen naargelang hun voorkeur binnen verschillende thema’s, sectoren, regio’s of activaklassen.

In september 2021 werd vanuit de vier pijlers van de waarde­propositie (rechttoe rechtaan, prijsbewust, vertrouwens­partner en duurzaam) een optimalisatie van het beleggings­aanbod doorgevoerd. Deze optimalisatie bestond uit twee grote delen.

Het eerste deel bestond uit de creatie van een vijfde kernfonds voor de meest dynamische beleggers. Op deze manier kunnen ook zij optimaal beleggen in lijn met hun risicoappetijt.

Daarnaast verdwenen er vier (geografisch, derdenbeheer, sectoraal en fixed income) van de zes accentgroepen zodat enkel thematisch en duurzaam overblijven. Met het verdwijnen van deze vier accent­groepen verdwenen ook de externe partners binnen ons aanbod. Zo worden Robeco, Carmignac en Degroof-Petercam niet langer aangeboden. Op deze manier kan de focus meer gelegd worden op eigen beheer (AAM en Arvestar). Om dit allemaal te realiseren, werden gelijkaardige huisfondsen met elkaar gefuseerd. Er is nu een aanbod van dertien accentfondsen.

Tot slot kan de klant altijd kiezen voor 100 % duurzame accentfondsen met het ‘Towards Sustainability’-label.

Sinds eind 2019 kunnen Argenta-klanten geautomatiseerd periodiek kleinere bedragen (25 euro tot 1.250 euro) beleggen dankzij het ‘Argenta Invest Plan’. Klanten maken hier gretig gebruik van. In 2021 werden er 27.000 nieuwe beleggingsplannen opgestart, per 31 december 2021 zijn er in totaal meer dan 46.000 beleggings­plannen.

Ook in 2021 kiezen klanten steeds meer voor duurzame beleggingen. Veertien Argenta-beleggingsoplossingen kregen in 2021 de hernieuwing van het 'Towards Sustainability’-label van Febelfin. ‘Ⓐ’

De beleidskeuzes van Argenta, die volledig gericht zijn op duurzaamheid en langetermijnrelaties, werpen duidelijk hun vruchten af. Net zoals in 2020 werd ook in 2021 voor de Argenta-fondsen ‘Argenta Fund Responsible Growth (Defensive)’, ‘Argenta Fund Responsible Utilities’ en ‘Argenta Fund Responsible Materials’ het label vernieuwd. Ook de tak 23-tegenhangers behaalden een vernieuwing van het label.

Voor bijna alle beleggingsfondsen bij Argenta bestaat onder Argenta Life Plan ook telkens een tak 23-tegenhanger voor klanten met een verzekeringsbehoefte.

Verbetering klantbeleving

Dankzij de optimalisatie van het belegging­s­aanbod, waarbij de focus wordt gelegd op eigen beheer en op lange­termijn­thema’s en duurzaamheid, zijn de lopende kosten van de kernfondsen gedaald.

Verder werd er nog meer ingezet op communicatie naar de klant. Zo krijgt de klant regelmatig een update van de beleggings­strategie en werden de infofiches verder geoptimaliseerd. De klant ontvangt jaarlijks zijn periodieke geschiktheids­rapportering waarin hij een overzicht krijgt van zijn beleggings­producten en of die nog altijd geschikt zijn voor hem.

Pensioensparen is een fiscaal interessante vorm van sparen. Sinds november 2020 is het mogelijk op een eenvoudige manier een pensioenspaarfondsrekening te openen of bijstortingen te registreren via de Argenta-app.

Sinds juni 2021 is het mogelijk om in de Argenta-app een pensioen­spaarplan te openen. Via het pensioenspaarplan in de Argenta-app kan een klant makkelijk en automatisch periodiek pensioensparen. Sinds 2021 kan de klant ook het rendement van zijn pensioenspaarfonds raadplegen in de app.

Evolutie portefeuille

De totale portefeuille beleggings­producten is gestegen van 10,9 miljard euro in 2020 naar 14,1 miljard euro in 2021. Deze stijging is het gevolg van een verhoogde nettoproductie en een positieve impact van de beurskoersen. De beleggingsfondsen blijven een belangrijk alternatief voor spaarrekeningen in de huidige lagerenteomgeving. In 2021 zijn de gelden onder beheer van Argenta Asset Management en Arvestar Asset Management gestegen van 9,5 naar 13,7 miljard euro.

De talrijke investeringen en inspanningen die Argenta doet op het gebied van beleggen, waaronder ook de optimalisatie van het beleggingsaanbod, doen het vertrouwen van de Argenta- klanten aanzienlijk stijgen. De huidige lageren­teomgeving zorgt ervoor dat Argenta-klanten hun koopkracht willen behouden en daarom steeds vaker kiezen voor beleggingsfondsen. Dat komt ook tot uiting in de aankopen van de klanten, waarbij het aandeel van de Argenta-fondsen in de klantenportefeuilles sterk is toegenomen. In 2021 zet de verschuiving zich door van beleggingen in partner­fondsen naar de Argenta Portfolio­fondsen. Binnen het gamma Argenta Portfolio’s zijn vooral Argenta Portfolio neutraal, dynamisch en defensief erg populair.

Ook de Argenta-pensioenspaarfondsen en de hierop gebaseerde beleggingsfondsen doen het zeer goed, met een portefeuille van intussen 4,3 miljard euro.