Argenta is zich erg bewust van zijn impact op de maatschappij en draagt dan ook de volle verantwoordelijkheid voor het duurzaam beheer van de geldstromen van zijn klanten.

Duurzaamheidsscores


Argenta communiceert transparant rond duurzaamheid en de scores die het behaalt via externe ratingbureaus. Zo kreeg Argenta dit jaar een ESG-risico rating van 8,5 van Sustainalytics. Hiermee behoort Argenta tot de absolute top van duurzame ondernemingen.

8.5

Sustainanalytics ESG-risk rating Top 1ste percentile

53

ESG rating Top 8ste percentile

3

Bankwijzer 3de plaats

Beleggingspolitiek eigen portefeuille


Het investeringsbeleid van de eigen investeringsportefeuille steunt op 2 pijlers: enerzijds een conservatief en voorzichtig financieel investeringskader met focus op een gezonde risico-returnafweging. Anderzijds de rol als maatschappelijk verantwoorde belegger met specifieke aandacht voor duurzaamheid. De basisprincipes van duurzaam investeren binnen de Argenta Groep zijn vervat in het duurzaam investeringsbeleid en worden dus ook toegepast op de eigen investerings­portefeuille. Er wordt niet geïnvesteerd in bedrijven die hun verdienmodel of bedrijfsmodel baseren op niet-duurzame activiteiten, noch in bedrijven die in opspraak komen voor ernstige inbreuken tegen ethische normen. Daarom baseert de eigen investeringsportefeuille zich op dezelfde stringente exclusieprincipes als de beleggingsfondsen.

Daarnaast wordt ook de focus gelegd op beleggingen in duurzame, lokale en tastbare projecten. Zo belegde Argenta in 2021 een deel van de gelden van particulieren, die via spaar- en betaalrekeningen worden aangetrokken, in leningen en obligaties aan overheidsinstellingen. Dat gebeurt onder andere via de financiering van lokale projecten door rechtstreekse investeringen in steden en gemeenten, overheidsbedrijven en infrastructuur.

In 2021 investeerde Argenta onder andere in:

Politie­zones

die de veiligheid garanderen in stad Ninove, stad Mechelen, gemeente Kapellen

Sportoase Groot Schijn

een duurzaam en modern sportcomplex gesitueerd in een groene long van Antwerpen

Zorgbedrijf Mintus

dat instaat voor thuishulp en woonzorg in de regio Brugge

Inter­communale Leiedal

die zich inzet voor een duurzame streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen

Vlaamse Gemeen­schaps­commissie

die verant­woordelijk is voor het Vlaamse Gemeenschapsbeleid inzake cultuur en onderwijs in het Brusselse Hoofd­stedelijke Gewest

Deze investeringen maken deel uit van de 983 miljoen euro die Argenta investeert in de lokale economie, onder andere in sociale huisvesting, ouderenzorg, studenten­huisvesting, personen met een handicap, een intercommunale die 100 % groene energie produceert enzovoort. Deze trend zal Argenta ook in de toekomst voortzetten.

Verder werd in 2021 Moody’s ESG (voorheen Vigeo Eiris) aangesteld als ESG-dataprovider. Via deze samenwerking zal Argenta toegang hebben tot ESG-data die nodig zijn om nog gerichter te investeren in duurzame ondernemingen, maar ook om klimaat- en duurzaamheids­risico's beter te beheren. Voor de aandelenportefeuille zal Argenta meer invloed uitoefenen op de duurzame transitie van de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd.

Tot slot werd er vanuit de eigen investeringsportefeuille ook ingespeeld op de exponentieel groeiende markt van ESG-bonds (bijvoorbeeld green bonds en green finance frameworks). In dit kader werd in de investeringsportefeuille al voor 400 miljoen euro aan schuldinstrumenten opgenomen met de bedoeling om deze portefeuille naar de toekomst toe verder te laten groeien.

Als financiële instelling kunnen we het verschil maken via de geldstromen die we voor onze klanten beheren. Via zijn eigen investeringsportefeuille investeert Argenta nog een extra 4 miljard euro in tastbare en lokale projecten, waarvan 1,4 miljard euro in projecten van maatschappelijk belang. Een bewuste keuze die Argenta ook in 2022 zal voortzetten. Elke euro is waardevol bij Argenta.

Leveranciersbeleid


Argenta voert al jaren een beleid waarbij ervoor wordt geopteerd om langetermijnrelaties op te bouwen met strategische leveranciers. Er is daarbij aandacht voor kwaliteit en veiligheid. Leveranciers worden bevraagd over hun beleid rond GDPR, datasecurity, audit, … Ook de bedrijfs­over­koepelende aanpak, waarbij verschillende afdelingen nagaan of leveranciers en partners compliant zijn met de Argenta-standaarden is een sterkte van het procurementbeleid. In de toekomst wil Argenta nog meer inzetten op een duurzaam leveranciersbeleid, zowel door duurzaamheidscriteria te integreren in het aankoopproces als door in te zetten op een nog uniformer beheer van leverancierscontracten.

Vandaag krijgt elke leverancier al de vraag om het duurzaamheids­charter te ondertekenen. Hierin wordt gevraagd om minimaal de principes rond mensenrechten, kinderarbeid, discriminatie, corruptie, milieubesef en milieuvriendelijke technologieën te respecteren en de UN Global Compact Principles na te leven. In de toekomst zal gefocust worden op de ecologische impact die Argenta genereert via zijn leveranciers en zal er bewust worden gekozen voor milieuvriendelijke oplossingen, bijvoorbeeld in green ICT en de circulaire economie. Eenvoud en kosten­bewustzijn blijven daarbij belangrijke uitgangspunten.

Bij elke nieuwe contractonderhandeling wordt gevraagd om het duurzaamheids­charter te ondertekenen. Bestaande leveranciers die in 2020 nog geen duurzaamheids­charter hadden getekend, werden in 2021 apart aangeschreven. Zo heeft Procurement in 2021 van maar liefst 153 extra leveranciers een ondertekend duurzaamheidscharter ontvangen. 85 % van de strategische leveranciers - die samen meer dan de helft van Argenta’s leveranciersbudget vertegenwoordigen - heeft het duurzaamheidscharter ondertekend.

image

Partnerships


Het is voor Argenta van groot belang om samen te werken met partners die focussen op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Argenta werkt daarom onder meer samen met:

Sociale impact op de economie


Wie de centen van 1,4 miljoen klanten op een zorgzame manier beheert, bewijst de economie een dienst van formaat. Met jouw spaargeld worden heel wat projecten gerealiseerd.

Argenta baseert zijn duurzaamheids­verhaal op diverse internationale principes.

De effectieve belastingvoet voor Argenta bedraagt 26 % exclusief bankenheffing en 53 % inclusief bankenheffing conform IFRS. De bankenheffingen stegen met 17 % ten opzichte van 2020, dit door hogere aangetrokken gelden.

Argenta staat erop correct en tijdig belastingen en andere bijdragen en heffingen aan de overheid te betalen.