Groeps­structuur en activiteiten­overzicht

Argenta streeft naar een transparante beleidsstructuur die een gezond en voorzichtig beleid bevordert. De ondernemings­activiteit is in essentie te situeren bij de bankpool en de verzekeringspool, en de leiding daarvan (de management­functie) ligt bij de directiecomités van resp. Argenta Spaarbank en Argenta Assuranties. De onafhankelijke controle­functies en het personeelsbeleid zijn op groepsniveau georganiseerd en de leiding daarvan ligt bij het directiecomité van Argenta Bank-en Verzekeringsgroep.

Als geïntegreerde bank-verzekeraar zoekt Argenta een evenwicht tussen de groeps­belangen en het vennoot­schapsbelang van de individuele vennootschappen die deel uitmaken van de groep. Daartoe worden specifieke regels uitgewerkt met het oog op de bescherming van de autonomie van de individuele vennootschappen, en tevens voor gebeurlijke belangen­tegenstellingen of -conflicten binnen Argenta of tussen individuele vennoot­schappen van Argenta.

Klik op elke entiteit om meer te lezen.